14° Açık
 • EURO
 • DOLAR

Kısa Çalışma Ödeneği İle İşçiler Değil İşveren Korunuyor

Gündem - Mayıs 14, 2020 18:58 A A

Covid-19 pandemisi ile gündeme gelen kısa çalışma ödemeyi nedir?

Hükûmetin açıkladığı ekonomik tedbirler arasında kısa çalışma ödeneği önemli bir yer tutuyor.
Bu konuda mevzuatı incelemeden önce ücretli çalışanların iş kaybı konusunun başka bir boyutunu
görmek gerekir.
Hükûmet tarafından 3 ay süreyle işten çıkarmaların yasaklanması doğru bir karardır.

İşveren bu yasak uyarınca çalıştırdığı işçiyi ücretsiz izine göndermemiş veya işten çıkarmamıştır.
Bunun yerine işveren kışa çalışma ödeneğinden yararlanarak işçinin ücret yükünden ve SGK pirim
yükünden kurtulmuş olur.

İşveren koşa çalışma ödeneğine başvurmayın işçiyi işten çıkarsa ne olurdu?
İştem çıkarılan işçi, İŞKUR’a başvurarak işsizlik sigortasından faydalanma yoluna giderdi.
Bu durumda İŞKUR, işçinin çalıştığı süre göz önüne alınarak 8 aya kadar işsizlik maaşı ödeyecek,
genel sağlık sigortası pirimini yatıracaktı.

Bir işçinin İŞKUR tarafından ücret ödemesi ve GSS pirinçlerinin ödenmesi işe Kısa Çalışma
Ödeneğinden yararlanması arasında neredeyse fark yoktur.

Hükûmetin covid-19 kapsamında kaynak aktardık demesi bu açıdan bakınca havada kalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak 2009 tarihli yönetmeliği

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık
çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu
aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle
durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları
dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik Kriz”
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve
dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz”
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette
bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen
sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda
sarsıldığı durumlardır.

sa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen,
bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma
süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile
sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem,
yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Kısa Çalışma Kapsamında;
– İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
– Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
• İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde
İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti
sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu
uygun bulunması,
• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma
sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle
yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak
kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar
listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak
kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini
geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa
Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek
kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa
çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren
sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin
bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara
bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi
durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim
Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca
alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi
tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan
sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde
uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni
başvuru olarak değerlendirilir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve
Talebin Değerlendirilmesi,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini
gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep”
kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren;
buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma
Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta
adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz
etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep
edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede
bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma
uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının
(II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından
işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş
Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir.
İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu
iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru
yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa
çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma
Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden
işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri
adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa
Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin
elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde
hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %
150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak
şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde
ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı
zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence
belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak
bildirilir.

Gündem - 18:58 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  Asla, kaleme ve düşünceye kelepçe vurulmaz !
  Basın özgürlüğünü, halkın doğru ve objektif haber alma bilgi edinme adına, görevini dürüstçe kullanan haberi yaparken; barış, demokrasi, insan hakları olmak üzere farklılıkları, çok sesliliği renkliliği, halkın ve vatanın menfaatlerini önde tutan, kendi menfaatleri ve çıkarlarını asla düşünmeyen, Tarafsız yansız herhangi siyasi partinin çatısı altında değil ,kendi özgür iradesiyle boyun eğmeden, asla kışkırtıcı yayınlar yapmayan, […]
 • 02
  EĞİTİM DE ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ SORUNLARI
  Öğretmenlerin sorunları çok. Hükümet sorunları çözüme kavuşturmadığı gibi öğretmenlerimizi Covid 19 döneminde maddi, manevi  mağduriyet yaşamaktadır. Öğretmen ve öğrenciler için kulanılan internet,telefon ücretlerinin devlet tarafından karşılanmaması  öğretmenin  telefon hafızalarının dolması, kurulan gruplarda öğrenciye veliye dert anlatma sorun çözme, psikolojik destek verme, özel görüşmeler… B unları öğretmen ve öğrenci cebinden ödeyerek maddi olarak bütçeleri sıkıntıya girmiştir. […]
 • 03
  Yenilik Partisi’nden İki Radikal Karar!
  Mevcut siyasi partilerin, kadınları oy toplama aracı olarak kullandığı, gençlere ve kadınlara  hakettiği değeri vermediği bu dönmede Yenilik Partisi, Kadınlar ve Gençler konusunda bir ilke imza attı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk YILMAZ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Yenilik Partisi Kadın Meclisi’nin kurulduğu resmen duyurdu. Yenilik Partisi Kadın Meclisi Kuruldu Yenilik Partisi Genel […]
 • 04
  Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
  Yenilik partisi genel başkanı Öztürk Yılmaz 21 Ekim Dünya Gazeteciler  Günü nedeniyle Sosyal medya hesabı üzerinden , Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı. “Siyasi partilerin yayın organı gibi çalışan yandaş medya mensuplarına bu günde söyleyeceğim tek iyi bir söz yok” diyen Başkan Yılmaz , Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu basın açıklamasında ; “Bununla birlikte, toplum yararını, […]
 • 05
  NEDEN “YENİLİK”…?
  NEDEN “YENİLİK”…? . “BİSMİLLAH” dedik… Önce “HEPİMİZ BURADAYIZ” diye… Ortaya çıktık… . Dağılmış ve Saflara ayrılmış… Birlik beraberliği bozulmuş… Irksal ve dinsel olarak… Bin parçaya bölünmüş olan… BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN TAMAMININ… Kırmızı çizgilerimiz hariç kalmak kaydıyla… Birliğini ve beraberliğini yeniden ve de… Çok daha möhkem bir şekilde… Sağlamak amacıyla ayağa kalktık ve dikildik… . “BİSMİLLAH” […]
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

24 Ekim 2020 CUMARTESİ
13°
 • PAZ 25.4°
 • PTS 25.8°
 • SAL 23.2°