33° Az bulutlu
 • EURO
 • DOLAR

DOĞRU BİR TAŞIMACILIK POLİTİKASI İÇİN ÖNERİLER

Yazarlar - Mart 23, 2020 23:03 A A

Güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu olan, dışa bağımlılık yaratmayan, enerji savurganlığına
neden olmayan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının lokomotifi olan ulaşım türlerinden
demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu ile birlikte yük taşımacılığında boru hatları gibi alternatifler
de kullanılarak değişik ulaşım alternatifleri yaratılmalıdır. Karayolu ulaşımı dışında, çağdaş ve hızlı,
altyapı problemleri ve sorunları çözümlenmiş demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımlarının da hak
ettiği düzeye ulaşması ile ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaşması temel hedef ve amaç olmalıdır.
Türkiye’nin artan nüfusuna paralel olarak oluşan ulaşım talebi, en ekonomik biçimde demiryolu
taşımacılığının kamu hizmeti olarak ve kamu eliyle geliştirilmesiyle karşılanabilecektir.

Aşağıdaki değerlendirme ve öneriler bu açıdan değerlendirilmelidir.

-Mutlaka ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı, geçmişte yapılan çalışmalar bu amaçla
değerlendirilmelidir. Bu planın uzun, orta ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalıdır.
-Bu plan kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için ayrı ayrı Ana Planlar
hazırlanmalıdır.
-Ulaşım politikaları; karayolu/denizyolu/demiryolu/havayolu entegrasyonlu Kombine Taşımacılık
(seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı taşımacılık), bir başka deyişle bütün türlerin tek bir taşıma
zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesi ekseninde oluşturulmalıdır.
-Bütün ulaşım türlerinin tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik yeterli
fiziki kapasiteye ve olanaklara sahip yükleme, boşaltma ve aktarma terminallerinin oluşturulması
gereklidir. Bunların verimli şekilde kullanılabilmesi ve işlemlerin hızlandırılabilmesi için sektör içinde
elektronik işlemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık demiryolu
taşımacılığına verilmeli, demiryolu taşımacılık oranları planlı olarak artırılmalıdır.
-Ulaştırma sektörünün bütünü ve demiryolları altyapı, araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlarına
yönelik bütün özelleştirmeler ve belediyeler ile üçüncü şahıslara devri durdurulmalıdır.
-Gerekli olan altyapı, bakım, yenileme çalışmaları eşliğinde eski hatlarda “sürat demiryolu” projelerine
yönelinmeli; yeni altyapı ve yüksek standartlı yeni hat yapımına dayanmayan “hızlı/hızlandırılmış
tren” projeleri durdurulmalı; bu konuda meslek odaları, sendikalar, uzmanlar, bilim insanları ve
Üniversitelerin görüş ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.
-Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile entegrasyonu sağlanmalı, Ankara–İstanbul hattı ile
Marmaray olarak da anılan Boğaz Tüp Geçit projesi arasında bağlantı kurulmalı ve Boğaz Tüp Geçidi
yalnızca raylı sistem projesi olarak sürdürülmelidir. Kentlerde başta metro olmak üzere hafif raylı
sistemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Büyükşehir ve sanayi merkezleri, çağdaş standartlara uygun demiryolları ve mevcut limanlar yoluyla
birbirlerine bağlanmalıdır. Edirne’den Doğu illerine dek bir ana eksen oluşturulmalı, Bursa, Antalya,
Trabzon bu ana hatta bağlanmalı; diğer yandan Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Samsun
gibi sanayi kentleri birbirlerine bağlanmalıdır. Büyük bir proje olan GAP’ın demiryolu
projeksiyonlarına katılması sağlanmalı; Birecik–Nusaybin–Habur, Kurtalan–Irak sınırı,
Palu–Diyarbakır projeleri yaşama geçirilip hat yapımına başlanmalıdır.
-“Demiryolu, demiryolcu, yolcu ve yük güvenliği” bir bütün olarak düşünülmelidir.
-Ulaşımda enerji verimliği çalışmalarının, çevresel etkiler de dikkate alınarak, ilgili tüm alanlarla bir
arada ve bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan ulusal bir politika içinde sürdürülmesi esas
alınmalıdır.

-Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi daha düşük olan sistemlere (demiryolu ve
denizyolu) öncelik verilmesi, mevcut sistemlerin kapasitelerinin tam olarak ve verimlilikleri
geliştirilerek kullanılması ve ulaşım sektöründeki petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.
Ulaşım, taşıma ve otomotiv sektörüne ilişkin mevcut yasalar bu esaslar doğrultusunda gözden
geçirilmelidir.
-Demiryoluna göre 2 misli, hızlı suyoluna göre neredeyse 3 misli daha fazla enerji tüketen karayoluna
yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalı, özellikle can ve mal güvenliğini tehdit eden ve
“Duble Yol” denilen standart dışı bölünmüş yollar yatırımları ivedilikle gözden geçirilmeli, ağırlık
demiryollarına verilmelidir.
-Yatırım maliyetleri, enerji tüketimi ve emisyon değerleri dikkate alındığında, geleceğe dönük artan
talepleri karşılamak için demiryolu hatlarına öncelik verilmeli, bunların süratle çoğaltılması,
yenilenmesi ve etkin kullanılmasına yönelik yatırım hamleleri başlatılmalıdır.
-TCDD’nin araç parkı geliştirilmeli, yeni yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
-TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesine, siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro
kıyımına son verilmelidir.
-Dünya Bankası ve uluslararası sermayenin istemleri doğrultusunda hazırlanan Demiryolu ve TCDD
Kanun Taslakları geri çekilmelidir.
-Uluslararası güçlerin dayatmalarıyla uygulanan TCDD’nin yeniden yapılandırılması programının
yerine kamu, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten yeni bir yeniden yapılandırma programı uygulanmalı,
bu yapılanmada çalışanların da söz ve karar sahibi olması sağlanmalıdır.
TCDD’nin borçlandırılması ve zarar ettirilmesi uygulaması terk edilerek TCDD borçları kamu
tarafından üstlenilmelidir.
-Hizmet dışı bırakılan bakım ve tamir atölyeleri ve bütün tesisleri yeniden işlevli kılınmalıdır.
TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye
getirilmeli, montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip olmalı; demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek
vb.) yatırım yapılmalıdır.
TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre
ücret”, “toplam kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır.
TCDD nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarıyla iş birliği yapmalı, meslek
içi eğitim geliştirilmeli, daha önce TCDD bünyesinde olup kapatılan Meslek Liseleri yeniden
açılmalıdır. Bunun için; Üniversitelerde Raylı Sistemler Mühendislik Fakülteleri ivedilikle kurulmalı ve
yaygınlaştırılmalıdır. Sanayi sektöründe raylı sistem araçlarının üretim teknolojisinin geliştirilmesi
için, AR-GE ve İnovasyon (yenilikçilik) çalışmaları ve teknoparklar devlet tarafından daha fazla
desteklenmelidir. AR-GE çalışmalarına Ulusal gelirden ayrılan payın kalkınma ve sanayileşme için eşik
değer olan % 2’ye ivedilikle çıkarılmalıdır. Uzman kuruluşlar, ilgili üniversitelerin ve sanayinin
kaynaklarını, ekonomik güçlerini ve teknik birikimlerini birleştirerek ortak çalışma yürütmelilerdir.
-Demiryolu modlardaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalıdır.
-Demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılandırılmalı; ulaşım
güvenliğini etkileyen hatlar en kısa sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri
karşılanmalıdır.
-Ulaşımda güvenlik problemlerini azaltmak ve artan trafik talebini daraltmak için kentler arası ulaşım
ile kent içi ulaşımın entegrasyonu sağlanmalı, kentsel ve kentler arası ulaşımda toplu taşımacılık
projeleri hayata geçirilmeli, kentlerde özellikle tramvay ve metro yaygınlaştırılmalıdır.
-Yolculuk alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik programlar hazırlanmalıdır.
-Başta demir cevheri, kömür olmak üzere kamu yüklerinin taşınmasında, uygun yüklerin demiryolu
aracılığıyla taşınması benimsenmelidir.
-Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odaları, bilim
insanları ve üniversiteler ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı ve
karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen
yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
-Ülkemizin yalnızca ithal ettiği teknoloji ile üretim yapan bir ülke konumundan öteye geçerek, aynı
zamanda tasarım yapan, ileri teknoloji ürünleri üretme yeteneğine sahip, istihdam odaklı bir kalkınma
modeline ivedilikle yönelinmelidir.
-Ülkemizin kaynakları, yetişmiş insan gücü, yaratıcı yeteneğimiz ve teknolojiyi kullanma potansiyeli
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde değildir. Karar vericiler, bu büyük potansiyeli doğru değerlendirme
iradesini ve yeteneğini ortaya koymalı ve ivedilikle hayata geçirmelidir.

Nazım ÖZER

Yazarlar - 23:03 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  Corona virüsü aşısında tarih açıklandı
  Dünya çapında 13 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken ABD’de testleri devam ettiren Moderna’dan müjdeli haber geldi. Moderna, Covid-19 aşısının insanlar üzerinde denenen birinci fazının başarılı geçtiğini duyurdu ve takvimi açıkladı.
 • 02
  Tekli: “İlk günkü kadar öfkeliyiz”
  Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “İlk günkü kadar öfkeliyiz” dedi.
 • 03
  AYASOFYA KARARI TÜRK KÜLTÜR DEVRİMİNE KARŞI ALINMIŞTIR
  Cumhurbaşkanı ve Akp Genel Başkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda 1934’te kimler müzeye çevirdi? Bir yanlışı biz düzeltiyoruz olay bu kadar basit” demiş.  Atatürk, 16 Ekim 1921’de Maarif Kongresi açılış konuşmasında; “Eski devirlerin boş inançlarından ve yeniden kuruluş özelliğimize hiç de uymayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzaklaşabilmek ulusal karakterimize ve tarihimize sahip […]
 • 04
  Engelli öğrencilere özel atölye çalışması
   Eyüpsultan Belediyesi, pandemi dolayısıyla eğitimlerine ara veren engelli öğrencilere özel bir gün yaşattı.
 • 05
  Sipariş getiren kurye otomobille çarpıştı
  Düzce’nin İstanbul Caddesi Valilik önündeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada sipariş götüren motosikletli kurye yaralandı.
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.M.Başakşehir32199462 313166
2.Trabzonspor321711471 373462
3.Sivasspor32169752 351757
4.Beşiktaş321751054 401456
5.Galatasaray321410850 341652
6.Alanyaspor32149957 352251
7.Fenerbahçe321481055 431250
8.Gaziantep FK3210121046 48-242
9.Antalyaspor3210111138 50-1241
10.Göztepe321091340 45-539
11.Kasımpaşa321161548 54-639
12.Gençlerbirliği32991439 51-1236
13.Denizlispor32981531 46-1536
14.Konyaspor327121330 46-1633
15.Yeni Malatya32881644 47-332
16.Ç.Rizespor32951834 54-2032
17.Kayserispor32881639 69-3032
18.MKE Ankaragücü326111530 55-2529

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA
32°
 • PER 32.2°
 • CUM 29.0°
 • CTS 32.1°