20° Açık
 • EURO
 • DOLAR

DOĞRU BİR TAŞIMACILIK POLİTİKASI İÇİN ÖNERİLER

Yazarlar - Mart 23, 2020 23:03 A A

Güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu olan, dışa bağımlılık yaratmayan, enerji savurganlığına
neden olmayan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının lokomotifi olan ulaşım türlerinden
demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu ile birlikte yük taşımacılığında boru hatları gibi alternatifler
de kullanılarak değişik ulaşım alternatifleri yaratılmalıdır. Karayolu ulaşımı dışında, çağdaş ve hızlı,
altyapı problemleri ve sorunları çözümlenmiş demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımlarının da hak
ettiği düzeye ulaşması ile ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaşması temel hedef ve amaç olmalıdır.
Türkiye’nin artan nüfusuna paralel olarak oluşan ulaşım talebi, en ekonomik biçimde demiryolu
taşımacılığının kamu hizmeti olarak ve kamu eliyle geliştirilmesiyle karşılanabilecektir.

Aşağıdaki değerlendirme ve öneriler bu açıdan değerlendirilmelidir.

-Mutlaka ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı, geçmişte yapılan çalışmalar bu amaçla
değerlendirilmelidir. Bu planın uzun, orta ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalıdır.
-Bu plan kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için ayrı ayrı Ana Planlar
hazırlanmalıdır.
-Ulaşım politikaları; karayolu/denizyolu/demiryolu/havayolu entegrasyonlu Kombine Taşımacılık
(seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı taşımacılık), bir başka deyişle bütün türlerin tek bir taşıma
zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesi ekseninde oluşturulmalıdır.
-Bütün ulaşım türlerinin tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik yeterli
fiziki kapasiteye ve olanaklara sahip yükleme, boşaltma ve aktarma terminallerinin oluşturulması
gereklidir. Bunların verimli şekilde kullanılabilmesi ve işlemlerin hızlandırılabilmesi için sektör içinde
elektronik işlemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık demiryolu
taşımacılığına verilmeli, demiryolu taşımacılık oranları planlı olarak artırılmalıdır.
-Ulaştırma sektörünün bütünü ve demiryolları altyapı, araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlarına
yönelik bütün özelleştirmeler ve belediyeler ile üçüncü şahıslara devri durdurulmalıdır.
-Gerekli olan altyapı, bakım, yenileme çalışmaları eşliğinde eski hatlarda “sürat demiryolu” projelerine
yönelinmeli; yeni altyapı ve yüksek standartlı yeni hat yapımına dayanmayan “hızlı/hızlandırılmış
tren” projeleri durdurulmalı; bu konuda meslek odaları, sendikalar, uzmanlar, bilim insanları ve
Üniversitelerin görüş ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.
-Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile entegrasyonu sağlanmalı, Ankara–İstanbul hattı ile
Marmaray olarak da anılan Boğaz Tüp Geçit projesi arasında bağlantı kurulmalı ve Boğaz Tüp Geçidi
yalnızca raylı sistem projesi olarak sürdürülmelidir. Kentlerde başta metro olmak üzere hafif raylı
sistemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Büyükşehir ve sanayi merkezleri, çağdaş standartlara uygun demiryolları ve mevcut limanlar yoluyla
birbirlerine bağlanmalıdır. Edirne’den Doğu illerine dek bir ana eksen oluşturulmalı, Bursa, Antalya,
Trabzon bu ana hatta bağlanmalı; diğer yandan Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Samsun
gibi sanayi kentleri birbirlerine bağlanmalıdır. Büyük bir proje olan GAP’ın demiryolu
projeksiyonlarına katılması sağlanmalı; Birecik–Nusaybin–Habur, Kurtalan–Irak sınırı,
Palu–Diyarbakır projeleri yaşama geçirilip hat yapımına başlanmalıdır.
-“Demiryolu, demiryolcu, yolcu ve yük güvenliği” bir bütün olarak düşünülmelidir.
-Ulaşımda enerji verimliği çalışmalarının, çevresel etkiler de dikkate alınarak, ilgili tüm alanlarla bir
arada ve bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan ulusal bir politika içinde sürdürülmesi esas
alınmalıdır.

-Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi daha düşük olan sistemlere (demiryolu ve
denizyolu) öncelik verilmesi, mevcut sistemlerin kapasitelerinin tam olarak ve verimlilikleri
geliştirilerek kullanılması ve ulaşım sektöründeki petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.
Ulaşım, taşıma ve otomotiv sektörüne ilişkin mevcut yasalar bu esaslar doğrultusunda gözden
geçirilmelidir.
-Demiryoluna göre 2 misli, hızlı suyoluna göre neredeyse 3 misli daha fazla enerji tüketen karayoluna
yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalı, özellikle can ve mal güvenliğini tehdit eden ve
“Duble Yol” denilen standart dışı bölünmüş yollar yatırımları ivedilikle gözden geçirilmeli, ağırlık
demiryollarına verilmelidir.
-Yatırım maliyetleri, enerji tüketimi ve emisyon değerleri dikkate alındığında, geleceğe dönük artan
talepleri karşılamak için demiryolu hatlarına öncelik verilmeli, bunların süratle çoğaltılması,
yenilenmesi ve etkin kullanılmasına yönelik yatırım hamleleri başlatılmalıdır.
-TCDD’nin araç parkı geliştirilmeli, yeni yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
-TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesine, siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro
kıyımına son verilmelidir.
-Dünya Bankası ve uluslararası sermayenin istemleri doğrultusunda hazırlanan Demiryolu ve TCDD
Kanun Taslakları geri çekilmelidir.
-Uluslararası güçlerin dayatmalarıyla uygulanan TCDD’nin yeniden yapılandırılması programının
yerine kamu, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten yeni bir yeniden yapılandırma programı uygulanmalı,
bu yapılanmada çalışanların da söz ve karar sahibi olması sağlanmalıdır.
TCDD’nin borçlandırılması ve zarar ettirilmesi uygulaması terk edilerek TCDD borçları kamu
tarafından üstlenilmelidir.
-Hizmet dışı bırakılan bakım ve tamir atölyeleri ve bütün tesisleri yeniden işlevli kılınmalıdır.
TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye
getirilmeli, montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip olmalı; demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek
vb.) yatırım yapılmalıdır.
TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre
ücret”, “toplam kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır.
TCDD nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarıyla iş birliği yapmalı, meslek
içi eğitim geliştirilmeli, daha önce TCDD bünyesinde olup kapatılan Meslek Liseleri yeniden
açılmalıdır. Bunun için; Üniversitelerde Raylı Sistemler Mühendislik Fakülteleri ivedilikle kurulmalı ve
yaygınlaştırılmalıdır. Sanayi sektöründe raylı sistem araçlarının üretim teknolojisinin geliştirilmesi
için, AR-GE ve İnovasyon (yenilikçilik) çalışmaları ve teknoparklar devlet tarafından daha fazla
desteklenmelidir. AR-GE çalışmalarına Ulusal gelirden ayrılan payın kalkınma ve sanayileşme için eşik
değer olan % 2’ye ivedilikle çıkarılmalıdır. Uzman kuruluşlar, ilgili üniversitelerin ve sanayinin
kaynaklarını, ekonomik güçlerini ve teknik birikimlerini birleştirerek ortak çalışma yürütmelilerdir.
-Demiryolu modlardaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalıdır.
-Demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılandırılmalı; ulaşım
güvenliğini etkileyen hatlar en kısa sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri
karşılanmalıdır.
-Ulaşımda güvenlik problemlerini azaltmak ve artan trafik talebini daraltmak için kentler arası ulaşım
ile kent içi ulaşımın entegrasyonu sağlanmalı, kentsel ve kentler arası ulaşımda toplu taşımacılık
projeleri hayata geçirilmeli, kentlerde özellikle tramvay ve metro yaygınlaştırılmalıdır.
-Yolculuk alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik programlar hazırlanmalıdır.
-Başta demir cevheri, kömür olmak üzere kamu yüklerinin taşınmasında, uygun yüklerin demiryolu
aracılığıyla taşınması benimsenmelidir.
-Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odaları, bilim
insanları ve üniversiteler ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı ve
karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen
yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
-Ülkemizin yalnızca ithal ettiği teknoloji ile üretim yapan bir ülke konumundan öteye geçerek, aynı
zamanda tasarım yapan, ileri teknoloji ürünleri üretme yeteneğine sahip, istihdam odaklı bir kalkınma
modeline ivedilikle yönelinmelidir.
-Ülkemizin kaynakları, yetişmiş insan gücü, yaratıcı yeteneğimiz ve teknolojiyi kullanma potansiyeli
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde değildir. Karar vericiler, bu büyük potansiyeli doğru değerlendirme
iradesini ve yeteneğini ortaya koymalı ve ivedilikle hayata geçirmelidir.

Nazım ÖZER

Yazarlar - 23:03 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’dan Adnan Menderes Anıt Mezarına Ziyaret.
  Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Adnan Menderes Anıt Mezarlığını Ziyaret etti. Adnan Menderes Anıt Mezarlığını Ziyaret Eden ve Bu ülkede yanlış işler oldu. Başbakan idam edildi. 21 yaşında Deniz Gezmiş idam edildi. Demokrasimizin bir daha bu tür acılarla yüzleşmemesi hepimizin sorumluluğudur. İfadelerini kullandı. Adnan Menderes Anıt Mezarlığını Ziyaret Eden ve Bu ülkede yanlış işler oldu. […]
 • 02
  Cinci hocanın ifadesi ortaya çıktı
  İstanbul’da “Cinci Hoca” olarak bilinen ve dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan Burhan Dalgalı’nın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. Nikahını kıydığı Ebubekir B.’den para alan Dalgalı’nın Ebubekir B.’ye “Boş odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmem lazım” dediği de iddia edilmişti. İfadesinde kimseyi taciz etmediğini söyleyen Dalgalı, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Cinsel tacizden suç kaydı bulunan ve PKK toplantısında çekilen fotoğrafları ele geçirilen Dalgalı’nın yarı çıplak bir kadının göbeğine Arapça yazılar yazarken kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.
 • 03
  ATATÜRK Düşmanlarına Yılmaz’dan Çok Sert Cevap!
  Son dönemlerde ATATÜRK’e yapılan hakaretlere dayanamayan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk YILMAZ sessizliğini bozarak çok sert açıklamalarda bulundu.
 • 04
  Mustafa Akıncı döneminde Türkiye ile ilişkilerimiz erozyona uğradı
  KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay, katıldığı Artık Üniversiteliler Soruyor platformunun canlı yayınında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilişkilerine zarar verdiğini belirterek sert eleştirilerde bulundu. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınlanan programa, başta Türkiye olmak üzere, KKTC, Belçika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden öğrenciler katılarak, Özersay’a kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltti. Özersay, […]
 • 05
  Bülent Bülbül, LG Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Oldu
  Temmuz 2020 itibariyle organizasyonel değişim sürecine giren LG Türkiye, hizmet alanını B2B ve B2C olarak ikiye ayırdı. Değişim kapsamında, Bülent Bülbül görevini, Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı olarak sürdürecek. LG Electronics Türkiye (LG), Temmuz ayı itibariyle organizasyonel değişime gitti. Değişim süreci içerisinde, 11 yıldır LG Türkiye bünyesinde bulunan ve 2017 […]
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Göztepe11005 143
2.Karagümrük11003 033
3.Beşiktaş11003 123
4.Galatasaray11003 123
5.Alanyaspor11002 023
6.Hatayspor11000 003
7.Antalyaspor11002 023
8.BB Erzurumspor11002 111
9.Fenerbahçe11002 123
10.Kayserispor11001 013
11.Konyaspor11000 000
12.Ç. Rizespor10011 2-10
13.MKE Ankaragücü10011 2-10
14.Kasımpaşa10010 1-10
15.Gaziantep FK11001 3-20
16.Trabzonspor10011 3-20
17.Sivasspor10010 2-20
18.Gençlerbirliği10011 3-20
19.Başakşehir10010 000
20.Yeni Malatya10010 3-30
21.Denizlispor10011 5-40

HAVA DURUMU

18 Eylül 2020 CUMA
19°
 • CTS 27.2°
 • PAZ 26.7°
 • PTS 26.6°