Parçalı az bulutlu
 • EURO 7.31
 • DOLAR 6.62

DOĞRU BİR TAŞIMACILIK POLİTİKASI İÇİN ÖNERİLER

Yazarlar - Mart 23, 2020 23:03 A A

Güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu olan, dışa bağımlılık yaratmayan, enerji savurganlığına
neden olmayan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının lokomotifi olan ulaşım türlerinden
demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu ile birlikte yük taşımacılığında boru hatları gibi alternatifler
de kullanılarak değişik ulaşım alternatifleri yaratılmalıdır. Karayolu ulaşımı dışında, çağdaş ve hızlı,
altyapı problemleri ve sorunları çözümlenmiş demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımlarının da hak
ettiği düzeye ulaşması ile ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaşması temel hedef ve amaç olmalıdır.
Türkiye’nin artan nüfusuna paralel olarak oluşan ulaşım talebi, en ekonomik biçimde demiryolu
taşımacılığının kamu hizmeti olarak ve kamu eliyle geliştirilmesiyle karşılanabilecektir.

Aşağıdaki değerlendirme ve öneriler bu açıdan değerlendirilmelidir.

-Mutlaka ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı, geçmişte yapılan çalışmalar bu amaçla
değerlendirilmelidir. Bu planın uzun, orta ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalıdır.
-Bu plan kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için ayrı ayrı Ana Planlar
hazırlanmalıdır.
-Ulaşım politikaları; karayolu/denizyolu/demiryolu/havayolu entegrasyonlu Kombine Taşımacılık
(seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı taşımacılık), bir başka deyişle bütün türlerin tek bir taşıma
zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesi ekseninde oluşturulmalıdır.
-Bütün ulaşım türlerinin tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik yeterli
fiziki kapasiteye ve olanaklara sahip yükleme, boşaltma ve aktarma terminallerinin oluşturulması
gereklidir. Bunların verimli şekilde kullanılabilmesi ve işlemlerin hızlandırılabilmesi için sektör içinde
elektronik işlemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık demiryolu
taşımacılığına verilmeli, demiryolu taşımacılık oranları planlı olarak artırılmalıdır.
-Ulaştırma sektörünün bütünü ve demiryolları altyapı, araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlarına
yönelik bütün özelleştirmeler ve belediyeler ile üçüncü şahıslara devri durdurulmalıdır.
-Gerekli olan altyapı, bakım, yenileme çalışmaları eşliğinde eski hatlarda “sürat demiryolu” projelerine
yönelinmeli; yeni altyapı ve yüksek standartlı yeni hat yapımına dayanmayan “hızlı/hızlandırılmış
tren” projeleri durdurulmalı; bu konuda meslek odaları, sendikalar, uzmanlar, bilim insanları ve
Üniversitelerin görüş ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.
-Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile entegrasyonu sağlanmalı, Ankara–İstanbul hattı ile
Marmaray olarak da anılan Boğaz Tüp Geçit projesi arasında bağlantı kurulmalı ve Boğaz Tüp Geçidi
yalnızca raylı sistem projesi olarak sürdürülmelidir. Kentlerde başta metro olmak üzere hafif raylı
sistemler yaygınlaştırılmalıdır.
-Büyükşehir ve sanayi merkezleri, çağdaş standartlara uygun demiryolları ve mevcut limanlar yoluyla
birbirlerine bağlanmalıdır. Edirne’den Doğu illerine dek bir ana eksen oluşturulmalı, Bursa, Antalya,
Trabzon bu ana hatta bağlanmalı; diğer yandan Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Samsun
gibi sanayi kentleri birbirlerine bağlanmalıdır. Büyük bir proje olan GAP’ın demiryolu
projeksiyonlarına katılması sağlanmalı; Birecik–Nusaybin–Habur, Kurtalan–Irak sınırı,
Palu–Diyarbakır projeleri yaşama geçirilip hat yapımına başlanmalıdır.
-“Demiryolu, demiryolcu, yolcu ve yük güvenliği” bir bütün olarak düşünülmelidir.
-Ulaşımda enerji verimliği çalışmalarının, çevresel etkiler de dikkate alınarak, ilgili tüm alanlarla bir
arada ve bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan ulusal bir politika içinde sürdürülmesi esas
alınmalıdır.

-Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi daha düşük olan sistemlere (demiryolu ve
denizyolu) öncelik verilmesi, mevcut sistemlerin kapasitelerinin tam olarak ve verimlilikleri
geliştirilerek kullanılması ve ulaşım sektöründeki petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.
Ulaşım, taşıma ve otomotiv sektörüne ilişkin mevcut yasalar bu esaslar doğrultusunda gözden
geçirilmelidir.
-Demiryoluna göre 2 misli, hızlı suyoluna göre neredeyse 3 misli daha fazla enerji tüketen karayoluna
yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalı, özellikle can ve mal güvenliğini tehdit eden ve
“Duble Yol” denilen standart dışı bölünmüş yollar yatırımları ivedilikle gözden geçirilmeli, ağırlık
demiryollarına verilmelidir.
-Yatırım maliyetleri, enerji tüketimi ve emisyon değerleri dikkate alındığında, geleceğe dönük artan
talepleri karşılamak için demiryolu hatlarına öncelik verilmeli, bunların süratle çoğaltılması,
yenilenmesi ve etkin kullanılmasına yönelik yatırım hamleleri başlatılmalıdır.
-TCDD’nin araç parkı geliştirilmeli, yeni yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
-TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesine, siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro
kıyımına son verilmelidir.
-Dünya Bankası ve uluslararası sermayenin istemleri doğrultusunda hazırlanan Demiryolu ve TCDD
Kanun Taslakları geri çekilmelidir.
-Uluslararası güçlerin dayatmalarıyla uygulanan TCDD’nin yeniden yapılandırılması programının
yerine kamu, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten yeni bir yeniden yapılandırma programı uygulanmalı,
bu yapılanmada çalışanların da söz ve karar sahibi olması sağlanmalıdır.
TCDD’nin borçlandırılması ve zarar ettirilmesi uygulaması terk edilerek TCDD borçları kamu
tarafından üstlenilmelidir.
-Hizmet dışı bırakılan bakım ve tamir atölyeleri ve bütün tesisleri yeniden işlevli kılınmalıdır.
TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye
getirilmeli, montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip olmalı; demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek
vb.) yatırım yapılmalıdır.
TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre
ücret”, “toplam kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır.
TCDD nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarıyla iş birliği yapmalı, meslek
içi eğitim geliştirilmeli, daha önce TCDD bünyesinde olup kapatılan Meslek Liseleri yeniden
açılmalıdır. Bunun için; Üniversitelerde Raylı Sistemler Mühendislik Fakülteleri ivedilikle kurulmalı ve
yaygınlaştırılmalıdır. Sanayi sektöründe raylı sistem araçlarının üretim teknolojisinin geliştirilmesi
için, AR-GE ve İnovasyon (yenilikçilik) çalışmaları ve teknoparklar devlet tarafından daha fazla
desteklenmelidir. AR-GE çalışmalarına Ulusal gelirden ayrılan payın kalkınma ve sanayileşme için eşik
değer olan % 2’ye ivedilikle çıkarılmalıdır. Uzman kuruluşlar, ilgili üniversitelerin ve sanayinin
kaynaklarını, ekonomik güçlerini ve teknik birikimlerini birleştirerek ortak çalışma yürütmelilerdir.
-Demiryolu modlardaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalıdır.
-Demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılandırılmalı; ulaşım
güvenliğini etkileyen hatlar en kısa sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri
karşılanmalıdır.
-Ulaşımda güvenlik problemlerini azaltmak ve artan trafik talebini daraltmak için kentler arası ulaşım
ile kent içi ulaşımın entegrasyonu sağlanmalı, kentsel ve kentler arası ulaşımda toplu taşımacılık
projeleri hayata geçirilmeli, kentlerde özellikle tramvay ve metro yaygınlaştırılmalıdır.
-Yolculuk alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik programlar hazırlanmalıdır.
-Başta demir cevheri, kömür olmak üzere kamu yüklerinin taşınmasında, uygun yüklerin demiryolu
aracılığıyla taşınması benimsenmelidir.
-Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odaları, bilim
insanları ve üniversiteler ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı ve
karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen
yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
-Ülkemizin yalnızca ithal ettiği teknoloji ile üretim yapan bir ülke konumundan öteye geçerek, aynı
zamanda tasarım yapan, ileri teknoloji ürünleri üretme yeteneğine sahip, istihdam odaklı bir kalkınma
modeline ivedilikle yönelinmelidir.
-Ülkemizin kaynakları, yetişmiş insan gücü, yaratıcı yeteneğimiz ve teknolojiyi kullanma potansiyeli
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde değildir. Karar vericiler, bu büyük potansiyeli doğru değerlendirme
iradesini ve yeteneğini ortaya koymalı ve ivedilikle hayata geçirmelidir.

Nazım ÖZER

Yazarlar - 23:03 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  Açlıktan mı Ölsünler?
  Açlıktan mı Ölsünler? Coronovirüs can almaya devam ediyor. Bazı ülkelerdeki vaka sayısı ve can kayıplarının yüksek olmasına bakarak o ülkelerde coronavirüs’ün çok olduğunu söylemek doğru değil. O ülkeler daha erken bir zamanda, daha fazla kişiye test yaparak coronavirüs’e yakalananları tesbit etmiş olabilirler. Vaka sayısı az olan ülkelere de, coronavirüs geç sıçramış olabileceği gibi yapılan test […]
 • 02
  DEVLET, BABALIK YAPAR
  Biz bize yetiyorsak size ne gerek var? En iyi savunma hücumdur. Akp genel başkanı Rte, millet, devletten para istemesin diye devlet adına milletten para istedi. Küresel Covid19 pandemisinin sebep olduğu ekonomik krizde, IMF kayıtlarına göre Irak, Lübnan, Sri Lanka, Senegal ve Güney Afrika gibi ülkeler de bağış kampanyası yürütüyor. Fransa zor durumdaki şirketler için yardım […]
 • 03
  Yılmaz: “Sosyal Devlet Çöktü”
  Eğer siz 1 ay vatandaşlarınıza ,Türkiye’nin tamamen kapandığı bir durumda yardımda bulunamayacaksanız bu devlet ne işe yarar? Bu vergiler nereye gidiyor? Biz neye çalışıyoruz? diye sordu.
 • 04
  İlber Ortaylı’dan Çarpıcı Corona Virüsü Açıklaması
  Tarihçi Profesör İlber Ortaylı corona virüsü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 • 05
  Japon Bilim İnsanları Corona’nın bulaşma yollarını açıkladı
  Bilim insanlarına göre virüsün bu kadar hızlı yayılma sebeplerinden birinin de havada asılı kalan ‘mikropartiküller ‘ olduğunu öne sürdüler.
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Trabzonspor25157358 273152
2.M.Başakşehir25157349 242552
3.Galatasaray25147444 202449
4.DG Sivasspor25147447 281949
5.Beşiktaş25134840 32843
6.Ayt. Alanyaspor25117743 251840
7.Fenerbahçe25117746 331340
8.Göztepe2497829 28134
9.Gaziantep FK2588936 40-432
10.Denizlispor25771125 34-928
11.Gençlerbirliği25771133 43-1028
12.Antalyaspor25691028 43-1527
13.Y.Malatyaspor25671237 38-124
14.Ç.Rizespor25741325 40-1525
15.İH Konyaspor254111020 33-1323
16.Kasımpaşa25651436 50-1423
17.Ankaragücü25481421 44-2320
18.İM Kayserispor25471426 61-3519

HAVA DURUMU

1 Nisan 2020 ÇARŞAMBA
 • PER 14.3°
 • CUM 10.0°
 • CTS 13.8°