Ana Sayfa Politika, Yazarlar 5.01.2021 119 Görüntüleme
CHP ZİHNİYETİ

CHP ZİHNİYETİ

CHP zihniyeti, Cumhuriyetin değer ve kazanımları, demokrasi ve insan hakları, laiklik ve sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesi cabasıdır.

 

CHP zihniyeti, Bağımsız devlet olmak, medeni dünyada yerimizi almak, Türk kültürünü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak arzu ve iradesidir.

 

CHP zihniyeti, Atatürk ve devleti kuran kadronun aldığı kararlarla toplumu değiştirme ve bunu radikal tedbirlerle yapma iradesidir.

 

CHP zihniyeti, Saltanatın Kaldırıp Cumhuriyeti ilan etmektir.

Atatürk’ün 9 Eylül 1923 tarihinde kurduğu CHP’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etme kararıdır.

 

***

CHP zihniyeti, Atatürk ilke ve inkılâplarıdır.

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılâpçılık

 

***

CHP zihniyeti, Anayasanın 174. maddesiyle korunan Devrim yasalarıdır, batı dünyası ile entegre yasaların çıkarılmasıdır;

• Tevhidi Tedrisat Kanunu (öğretim birliği yasası; Eğitimin millî olması, öğretim birliği, kız-erkek karma eğitim)

• Şapka İktisası Hakkında Kanun (Şapka giyilmesi kanunu; kılık kıyafet devrimi)

• Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, (Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük vb faaliyetlerinin yasaklanması)

• Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü (İmam nikahı yerine medeni nikah kıyılması kanunu)

• Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun (Uluslararası rakamların kullanılması),

• Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (Arap harfleri yerine Latin harflerinin kullanılması kanunu)

• Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmî belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar)

• Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (Dini kıyafetlerin mabed ve ayin dışında giyilmesinin kısıtlanması)

 

***

CHP zihniyeti, “Müslümanlığın, yüzyıllardan beri yapılageldiği üzere bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan kurtarılmasının ve yüceltilmesinin şart olduğu gerçeğini de görmüş bulunuyoruz.” Laikliğin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Hilafetin Kaldırılması Kanunu,

Şer’iyye Kanunu, (Din işleri,)

Medeni Kanun,

***

CHP zihniyeti, gerici, dinci ve etnik ayaklanmaları bastırmaktır.

Menemende, Dersimde, Şeyh Sait isyanlarında gösterilen kararlılıktır.

***

CHP zihniyeti, çağdaşlaşma çabasıdır.

Türk Kadınlar Birliğinin kurulmasıdır,

Halkevlerinin kurulmasıdır,

Köye Enstitüsüdür,

Toprak Reformudur,

Türk Kültür devrimidir,

Türk Dil devrimidir,

Müzecilik ve Ayasofya’nın müze yapılmasıdır,

Tiyatro, opera, bale, konservatuvarların kurulmasıdır,

Türk Dil Kurumudur,

Türk Tarih Kurumudur,

***

CHP zihniyeti, “Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür” demektir,

“Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner” zihniyetidir.

İzmir İktisat Kongresidir,

5 yıllık kalkınma planlarının yapılmasıdır,

Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıdır,

Banka ve Sigortacılık sektörünün millileştirilmesidir,

İş Bankasının kurulmasıdır,

Ziraat Bankasının kurulmasıdır,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulmasıdır,

Anadolu Sigortanın kurulmasıdır,

Karma Ekonomik Sistemdir,

Sektörel Bankacılık ile kaynakların verimli ve ekonomik kullanılması iradesidir,

Sümerbank, Şekerbank, Etibank, Tütünbank, Pamukbank ve bunların iştirakleri ile fabrikalarının kurulmasıdır,

Ülke altyapısının kurulması iradesidir,

İller bankasının kurulmasıdır,

Devlet Demir Yollarının kurulmasıdır,

Türk Hava Kurumunun kurulmasıdır,

Liman işletmelerinin kurulmasıdır,

Bayındırlık Bakanlığı ve Şose ve Köprüler Reisliğinin (Karayolları Genel Müd.) kurulmasıdır.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kurulma iradesidir,

Kooperatif ve Birliklerin kurulması iradesidir,

Şişecamdır,

Çimento fabrikalarıdır,

Elektrik İdaresidir,

Seka fabrikalarıdır,

Et-Balık Kurumudur,

Devlet Sanayi Ofisidir,

Tekel Genel Müdürlüğüdür,

Devlet Üretme Çiftlikleridir,

Atatürk Orman Çiftliğidir,

Toprak Mahsulleri Ofisidir,

Fiskobirliktir,

Yabancıların işlettiği şirketlerin satın alma yoluyla kamulaştırılmasıdır.

***

CHP zihniyeti, “İsteriz ki efendiler memleketimizde birçok milyoner ve milyarderler olsun. O zengin insanlar başlı başına bu memlekete bankalar, demiryolları, fabrikalar, şirketler ve sanayi müessesi kursunlar.”

Özel teşebbüsü teşvik ve desteklemektir,

***

CHP zihniyeti, “Demokrasinin temel niteliklerinden birisi de eşitliğe çok değer vermesidir. Şüphesiz bütün bireyler aynı siyasi haklara sahip olmalıdırlar.”

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok batı ülkesinden önce verilmesidir,

Diktatörlerin kan gölüne çevirdiği 2. Dünya savaşının hemen ardından çok partili demokrasiye geçiş iradesidir,

***

CHP zihniyeti, gelecek kuşaklara

İstiklal Marşıdır,

10.Yıl Marşıdır,

İzmir Marşıdır,

Andımızın İlköğretim okullarında okutulmasıdır,

***

Daha onlarca, yüzlerce sayfa yazılsa bile CHP zihniyetinin yaptıkları ve yapmak istediklerini anlatmaya yetmez.

Tarihin en büyük toplumsal dönüşüm projesidir CHP zihniyeti.

 

Karşı devrim hareketi, cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından beri artan hızla devam ediyor. Gerici, dinci, sağcı, etnik siyasetçi, hatta milliyetçi kesimler kirli siyasetlerini CHP zihniyetini kötüleme adı altında sürdürüyorlar. Oysa günümüzde 97 siyasi partinin var oluş sebebidir CHP zihniyeti.

Cumhuriyet Halk Partisinin değil Cumhuriyet zihniyetinin genel adıdır CHP zihniyeti.

CHP zihniyetine sahip olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

 

 

 

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp